EMPCOV 2021 Suport a la viabilitat d'empreses i persones treballadores en règim d'autònom afectades per la COVID19 (Aquesta actuació s'aplica en el marc dels Fons Estructurals com a resposta de la Unió Europea a la pandèmia)

Normativa

 
 
 
   
   
IMPORTANT. ABANS D'INICIAR ELS TRÀMITS PER A SOL·LICITAR LA SUBVENCIÓ DESCARREGUE I LLIJA DETINGUDAMENT ELS SEGÜENTS DOCUMENTS (aquests documents s'actualitzaran a mesura que s'afigen nous continguts, per la qual cosa es recomana la seua consulta periòdica i, en tot cas, l'accés a l'última versió disponible abans de realitzar el tràmit dos):
 
 
La presentació de les sol·licituds s'efectuarà realitzant dos tràmits:
 
TRÀMIT UN - (Sol·licitud de data i franja horària per a presentar la sol·licitud): Observació: per a aquest tràmit no és necessari disposar de signatura electrònica,  en aquest tràmit només haurà d'introduir-se la identificació de l'empresa o persona treballadora autònoma per a la qual se sol·licita l'ajuda (no del seu representant), un correu electrònic i un telèfon de contacte. 
 
Iniciat el termini per a realitzar el tràmit un (l'accés al mateix estarà disponible entre les 9 hores del dia 4 de febrer de 2021 i finalitzarà a les 24 hores del dia 17 de febrer de 2021 ), haurà d'accedir al següent enllaç i emplenar el formulari corresponent:
 
Sol·licitud de data i franja horària per a presentar la sol·licitud EMPCOV 2021. L'enllaç s'activarà quan comence el termini a dalt indicat.
 
TRÀMIT DOS (Presentació de la sol·licitud):
En la data i franja horària facilitats pel sistema en registrar el tràmit un, accedisca a formular la sol·licitud a través del següent enllaç (punxant en l'enllaç accedirà al procediment telemàtic per a formular la sol·licitud).
 

 

MODELS QUE HAN D'ACOMPANYAR A la PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD EN EL TRÀMIT DOS (a emplenar pel sol·licitant):
 
    • HOR0003E Domiciliació bancària
    • EMP0554E Annex III Autorització de la representació (a presentar només  si el sol·licitant manca de signatura electrònica i actuarà per mitjà de representant).
 
Es pot evitar la presentació d'aquest document (Annex III) sol·licitant la subvenció mitjançant signatura electrònica.
 
En relació a l'Annex III (Representació per a la realització per mitjans telemàtics de tràmits del procediment EMPCOV 2021) , es reitera que només podrà ser utilitzat en el cas que el sol·licitant manque de signatura electrònica. Si disposa de la mateixa NO POT UTILITZAR-SE aquest procediment alternatiu i només s'admetrà la presentació mitjançant representant si aquesta representació consta en el registre corresponent (a través del procediment  "Inscripció en el Registre de Representants de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana (ACCV)"
 
Referent a això, es recomana sol·licitar la subvenció mitjançant signatura electrònica pròpia, o mitjançant  representant degudament inscrit en el registre de representants, perquè s'evita amb això l'haver d'efectuar comprovacions que podrien donar lloc a possibles requeriments i influir negativament sobre la data criteri i alentir el pagament de l'ajuda.
 
Si no disposa de signatura electrònica pot sol·licitar-la seguint les indicacions que apareixen en la pàgina https://www.accv.es  o en els procediments:
 
- "Sol·licitud de certificats reconeguts d'entitat (signatura electrònica persones jurídiques) emesos per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (*ACCV)  https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=3008&version=amp 
 
- o "Sol·licitud de certificats reconeguts (signatura electrònica persones físiques) per a ciutadans, emesos per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (*ACCV) https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=2324)"
 
 
Una vegada presentada la sol·licitud i després que LABORA li haja notificat ja el seu número d'expedient, si vosté haguera de respondre a un requeriment de documentació o necessitara annexar algun document haurà d'utilitzar el següent enllaç:  Aportació de documentació a un expediente obert de LABORA Servei Valencia d'Ocupació i Formació